ANITA APARTMAN & WELLNESS

Általános adatvédelmi szabályzat - Fontos, kérjük olvassa el !

Anita (Apartman)

Magánszálláshely

tudnivaló, szabályzat

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Kedves Vendégeink!

A https://www.anitaapartman.hu/tura-tippek/ oldalon egy űrlap található, amin keresztül az Anita Apartmanba nyílik lehetőségük szállást foglalni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz a következő személyes adataiknak a megadása szükséges, melyek szükségesek a szállásadó és a vendég közötti szükséges kapcsolattartáshoz és az adatok kezeléséhez a vendégház vezetősége által annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjon, valamint a számla kiállításához (NAV kötetezettség): számlázandó személy/cég neve, cég esetén az adószáma, lakóhely/székhely címe, e-mail címe, telefonszám. Továbbá az érkezéskor minden vendégnek (0 éves kortól !) át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK , VIZA kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://www.vizainfo.hu/szallashelyek. A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó, elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

I. Alapfogalmak

Ÿ személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ÿ adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Ÿ érintett: bármely információ alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható

természetes személy;

Ÿ adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Ÿ harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Ÿ adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;

Ÿ adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Ÿ adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Ÿ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Ÿ adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Ÿ adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Ÿ adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Ÿ hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során a foglalási ürlapon keresztül elküldi a foglalást az Anita Apartman e-mail címére, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

Ÿ kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Ÿ nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Ÿ profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

II. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Ÿ Adatkezelő neve: Győr Anita adószámmal rendelkező magánszemély

Ÿ Adatkezelő elérhetősége - Cím: 1213 Budapest, Szent István út 320.

Ÿ Adatkezelő elérhetősége - Telefonszám: +36304196805

Ÿ Adatkezelő elérhetősége - E-mail cím: gyoranita78@gmail.com

III. Az adatkezelés célja

Ÿ A szükséges kapcsolattartás céljából szükséges az adatait megadni a szálláshely vezetőségének, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudja.

Ÿ Szükség van továbbá személyes adataira a szállásadási szolgáltatásról történő számla kiállításához.

Ÿ Győr Anita adószámmal rendelkező magánszemély egyéb szálláshely besorolású Anita Apartmannak jogi kötelezettségei vannak, melyek teljesítéséhez is szükségesek a személyes adatok (NAV, Budapest XXI. kerület Önkormányzata, NTAK felé).

IV. Adatkezelés jogalapja

Ÿ A III. pont első bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

Ÿ A III. pont második bekezdésében foglalt cél

esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.

Ÿ A III. pont harmadik bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

V. Kezelt adatok köre

A foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükségesek:

Ÿ Foglaló/számlázandó személy/cég neve

Ÿ Számlázandó személy/cég lakóhelyének/székhelyének címe

Ÿ Cég esetén az adószáma

Ÿ Foglaló személy e-mail címe

Ÿ Foglaló személy telefonszáma

Ÿ Érkező vendégek száma

Ÿ Érkezés és távozás napja

Ÿ Érkezés körülbelüli ideje

Az érkezéskor minden vendégnek (0 éves kortól, tehát csecsemőknek is !) át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://www.vizainfo.hu/szallashelyek.

VI. Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a szálláshelyről történő távozását követően 90 nap múlva törlésre kerül.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő honlapját a Webnode üzemelteti, a sütikkel kapcsolatos információk a https://www.webnode.com/hu/privacy-policy/ oldalon tekinthetőek meg. Adatkezelő munkafolyamatait vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII. Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

Ÿ a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

Ÿ az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

Ÿ adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ÿ az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a II. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH) www.naih.hu és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának GDPR szövege itt olvasható : a www.gdprinfo.eu oldalán (2023.03.14).

KAMERASZABÁLYZAT

KAMERA/ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ANITA

1213 Budapest, Szent István út 339

Magánszálláshely/MA23082566

adószám: 55152884-1-43

Jelen Szabályzat az Anita Kamera/Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az adatkezelő hatáskörébe tartozik.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Anita(Anita Apartman) (továbbiakban: Adatkezelő) a 1213 Budapest, Szent István út 339. szám alatti magánszálláshelyén vagyonvédelmi, vagyonbiztonsági célból összesen 1 darab kamerából álló elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép- és hangrögzítést lehetővé tesz, mozgófelvételt rögzít (továbbiakban: felvétel). Az Adatkezelő által alkalmazott kamera rögzíti mindazon látogatók személyes adatait – úgymint hang-és képfelvételt, továbbá az érintettek magatartását -, akik az érintett területre belépnek (továbbiakban: érintettek). Jelen szabályzat célja a kamera által készített személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok meghatározása, az adatok jogszerű kezelése és védelme érdekében tett intézkedések ismertetése, továbbá az érintetteteket megillető jogok biztosítása.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzat személyi hatálya kiterjed Adatkezelő Anita magánszálláshelyére látogató személyekre, míg a tárgyi hatálya a megfigyelő rendszer által rögzített felvételek kezelésére, és az érintettek jogainak biztosítására terjed ki.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

FOGALOM-MAGYARÁZAT

A jelen szabályzat az irányadó jogszabályok fogalmaiból indul ki, különösen a GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározott fogalmakból:

a) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja);

b) adatkezelő: Győr Anita adószámos magánszemély(1213 Budapest, Szent István út 320/ gyoranita78@gmail.com)

c) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [GDPR 4.cikk 12. pont];

d) érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során az Adatkezelő jogos érdeke azonosításra és az érintettek jogos érdekével összemérésre kerül;

e) érintett: a biztonsági kamerával rögzített képfelvétel alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy, így különösen az Adatkezelő területére belépő, illetve a kamerás (elektronikus) megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő további személyek;

f) kamerás megfigyelő rendszer: 1db kamera, mely fixen telepített biztonsági kamerával kültéren mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig tárol;

g) személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában elsősorban képmás;

h) üzemeltetés: a kamerás megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik mozgókép rögzítése és tárolása.

ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4. 1. Adatkezelési cél: Az elektronikus megfigyelőrendszert Adatkezelő vagyonvédelmi célból használja. A meghatározott célokhoz tartozik még a látogatók életének, testi épségének védelme is, az esetleges veszélyforrások kiszűrése. Az adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett.

4. 2. Az érdekmérlegelési teszt lefolytatására vonatkozó szabályok:

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során az Adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap akkor lesz jogszerű, ha megállapítást nyer, hogy az Adatkezelő érdeke fontosabb, mint az érintettnek a személyes adatainak védelméhez való jog, illetve a személyhez fűződő jog védelme.

Az érdekmérlegelési teszt az alábbi lépésekből áll minden egyes kameránál:

a) az adott helyen feltétlenül szükséges-e a kamera használata, vagy létezik alternatíva, amellyel az adatkezelés elkerülhető,

b) a jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést indokolja, valamint az adatkezelés céljának és az ehhez kapcsolódóan az adatkezelési időnek a meghatározása,

c) az érdekmérlegelési teszt során az alábbi körülményeket valamennyi kamera esetében vizsgálni szükséges:

- az ingatlanban elhelyezett gépek, egyéb tárgyi eszközök védelme, az épületek védeleme,

- az érintett érdekei, azaz a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog (elsődlegesen a képmáshoz fűződő jog)

- az érintett jogainak biztosítása, a jogérvényesítés garanciái;

- a megtett és az adatkezelés megkezdése előtt megtenni tervezett adatbiztonsági intézkedések;

- az adatkezelés szűk körű időbeli korlátozottsága;

4. 3. Az adatkezelés jogalapja:

a) azon érintettek esetében, akik a megfigyelt területre (épületbe, udvarba) önként, szabad akaratukból lépnek be, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az épületbe belépés előtti tájékoztatás az adatkezelésről.

Ennek során megállapításra került, hogy Adatkezelő vagyonvédelméhez fűződő érdeke elsőbbséget élvez az érintettek (látogatók) jogaival, érdekével, személyes szabadságával. Továbbá megállapításra került, hogy Adatkezelő számára ez a leghatékonyabb eszköz a vagyonvédelem biztosítására Az érintettek személyhez fűződő joga (ezen belül kifejezetten a képmáshoz való joga) ugyan sérül, de ennek ellensúlyozására Adatkezelő megfelelő garanciális szabályokat léptet életbe.

4. 4. A kezelt adatok köre: A megfigyelő rendszer a kamera által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését (mozgóképet) rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot is rögzít. A kamera folyamatosan üzemel.

4. 5. Az adatkezelés időtartama: A rögzített felvételeket Adatkezelő három napig tárolja, amelynek meghatározásánál Adatkezelő figyelemmel volt az adatkezelésekre vonatkozó alapelvekre, úgy mint adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvére. A tárolási időt követően a felvétel automatikusan törlésre kerül.

4.6. A kamera elhelyezése: A kamera elhelyezhető az ingatlan épületeiben, így különösen bejáratnál. Nem irányulhat azonban közterületre.

Az elektronikus megfigyelő rendszer kizárólag magánterületet figyelhet meg. Azokat úgy kell elhelyezni, hogy nem helyezhető el kamera az alábbi területeken:

- magánterület közönség számára nyilvános részén (azaz olyan területen, amelyet mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet)

- a közterület azon részén, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására Adatkezelő valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha

a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy

b) Adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.

Az elhelyezett kameráról listát vezet Adatkezelő az alábbiak szerint: a kamera pontos felszerelési helye, a látószög iránya, a megfigyelés célja és jogalapja. A ténylegesen üzemben lévő kameráról vezetett lista jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi.

AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ GARANCIÁLIS SZABÁLYOK

6. 1. Emberi méltóság tiszteletben tartása: A kamera használata során alapvető elv az emberi méltóság tiszteletben tartása, amely alapján a kamera nem üzemelhetnek öltözőben, étkezőben mosdóban, illetve nem irányulhat a látogatók tartós megfigyelésére. A kamera elhelyezésénél Adatkezelő a magánszférához való jogot tiszteletben tartja. Nem figyelhetik kifejezetten a látogatók tevéknységeit, vagy kizárólag egy látogatót és az ő tevékenységét, így még közvetve sem célja a látogatók viselkedésének a befolyásolása. Adatkezelő rejtett kamerát nem használhat.

6.2. Előzetes tájékoztatási kötelezettség:

Az előzetes tájékoztatás során Adatkezelőnek az alábbiakról kell az érintett számára hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani:

a) az adatkezelő neve, elérhetősége,

b) az adatkezelés jogalapja és célja (kameránként, a látószög feltüntetése mellett)

c) adatfeldolgozó igénybevétele esetén annak neve, elérhetősége, a végzett tevékenység leírása,

d) a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az adattárolás biztonságát nem veszélyeztető formában közölt adatbiztonsági intézkedések,

f) az adatok megismerésére jogosult személyek köre,

g) a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani,

h) a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok,

i) milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő,

j) az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni,

jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.

Az érintettek tájékoztatása céljából a terület bejáratánál Adatkezelő jól látható módon figyelemfelhívó matricát helyez el, amely az alábbi tájékoztatást tartalmazza: Kamera piktogram (matrica) jelzés és felirat : Figyelem/Warning!

Kamera piktogram (matrica) jelzés

Kamerával megfigyelt terület! CCTV in operation!

További információ: Further information:

https://www.anitaapartman.hu/adatvedelem

A felvételt Adatkezelő 3 napig tárolja. Az erre vonatkozó részletes tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján."

A tájékoztató hozzáférhető a szálláshelyen is. Ez a tájékoztató figyelmezteti a látogatókat, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a kamera felvételt készítsen.

6.3. Egyéb szabályok: A megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben kezelhető személyes adat. A biztonsági kamera által felvett kép felbontása a kamerás biztonsági rendszer működtetésének céljához igazodik. A kamerát az arányosság elvére figyelemmel a cél eléréséhez szükséges legkisebb felbontásra kell beállítani.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

7. 1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. Ennek érdekében a monitort lehetőség szerint elzárt, kulccsal vagy biztonsági kóddal nyitható helyiségben célszerű elhelyezni. A kamera által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

7.2. A felvételekhez hozzáférésre jogosult személyek: az adatkezelő, továbbá az adatkezelő által írásban erre feljogosított további személy a jogsértések feltárása, a rendszer működésének ellenőrzése, valamint az érintett kérelme alapján az érintett jogának biztosítása céljából, az érintett a saját személyes adatába történő betekintés céljából. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban illetékes személy: Győr Anita adatkezelő. Felvételt megtekinteni kizárólag az adatkezelő vagy írásbeli meghatalmazottja tekinthet meg.

A rögzített vagy valósidejű mozgóképfelvételt kizárólag a hozzáférésre jogosult személyek tekinthetik meg.

7.3. A felvételek felhasználása, továbbítása:

A felvételek felhasználásának minősül:

– a személyes adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,

– bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez,

– a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,

– baleset kivizsgálása érdekében

– az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása érdekében.

A rögzített képfelvételeket bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén lehet a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve rendőrség részére átadni. A felvétel továbbítására kizárólag az adatkezelő engedélyével kerülhet sor.

A tárolt elvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. Adatkezelő a felvételek megtekintéséről, a felvétel megismerésének okáról, idejéről, a megismerő személyről jegyzőkönyvet vezet. Adatkezelő ezen jegyzőkönyvet elektronikus úton is nyilvántarthatja.

Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

7. 4. Egyéb adatbiztonsági intézkedések: A rögzítő készülékben elkülönített memóriakártyára kerülnek a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. A digitálisan rögzített felvételekhez gyártói applikción keresztül lehet hozzáférni.

ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az érintetti jogok gyakorlását írásos kérelemben az adatkezelőnél postai úton lehet előterjeszteni.

8. 1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni.

7.2. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett az előbbi pontban részletezett eljárási szabályok alapján kérheti a felvétel zárolását – azaz, hogy Adatkezelő a felvételt ne törölje-, jogos érdekére történő hivatkozással 3 napon belül, azaz még az automatikus törlésen belül. A kérelem jogszerűsége és esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt az Adatkezelő az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását biztosítja.

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye.

A zárolás tényét vagy ennek elutasítását – a megismerés okával, idejével, a megismerő személy nevével együtt - Adatkezelő szintén a jegyzőkönyvben köteles feltüntetni. Az érintett személyazonosságát köteles igazolni, azonban a felvételek kiadása további feltételhez (úgy, mint jogának vagy jogos érdekének igazolásához) nem köthető. Az érintett személyazonosságának igazolása után Adatkezelő a felvételeket a kérésnek megfelelően zárolja vagy kiadja.

Adatkezelő köteles kiadni a felvételeket abban az esetben, ha azokat bíróság vagy hatóság kéri. Adatkezelő azonban nem adhat ki olyan felvétel-másolatot, amelyek a kérelmezőn kívül más érintettek személyes adatait is tartalmazza.

A felvétel felhasználásának céljának meghatározását az Adatkezelő nem kérheti.

7.3. Betekintéshez való jog

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen.

A kérelemről való döntésig az adott felvétel nem törölhető, így a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A betekintést előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani. A kérelemben meg kell adni, hogy milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamera által készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamera által készített felvételről van szó,miről ismerhetjük fel Önt,milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon).A kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszol Adatkezelő.

Az érintett a felvételről abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintett személy jogait az nem érinti hátrányosan.

7. 4. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus levélben az adatkezelés ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

A kérelemről az adatkezelő a beérkezésétől számított 25 napon belül dönt. A kérelem elutasítását Adatkezelő indokolni köteles, a döntés meghozataláig az adatot az Adatkezelő zárolja. Az adatkezelés elleni tiltakozás és az erről való döntés a képfelvétel automatikus törlését nem akadályozza.

7. 5. Törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a személyes adatait tartalmazó felvételt törölje Adatkezelő, ha adatkezelése jogellenes. A kérelemről az adatkezelő 25 napon belül dönt.

7.6. Érintetti jogok gyakorlására vonatkozó közös szabályok

A kérelemet az érintett személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja. A kérelemről az adatkezelő dönt.

Amennyiben a kérelmet nem teljesíti, annak indokairól, valamint a kérelem elbírálásáról a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem elektronikus benyújtása esetén, elektronikus úton ad tájékoztatást. A kérelmet benyújtó személy személyazonosságát igazolni köteles személyazonosító okmányának bemutatásával. A kérelem elutasítását indokolni köteles.

Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintett jogainak érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az érintett kérelmét az Adatkezelő a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti. Adatkezelő az érintettnek a 4. számú melléklet szerinti személyes adatait a kérelem elbírálása és annak későbbi bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos érdeke alapján 5 évig megőrzi. A benyújtott kérelmeket, az erre adott adatkezelői válaszokat a jegyzőkönyv részeként, ahhoz csatolva köteles Adatkezelő tárolni, a felvétel kiadásának tényét, a kérelmező személyazonosító adatait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

7. 6. A jogorvoslat, az érintett jogérvényesítésének további lehetőségei

Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élni az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

Eljárás rend adatvédelmi incidens esetére

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az azt felismerő személynek haladéktalanul jelentenie kell az adatkezelőnek, aki az adatvédelmi incidenst 48 órán belül elektronikusan bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé az erre a célra kialakított elektronikus felület szerinti adattartalommal. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

Az adatkezelő az incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi azon technikai, szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi incidens orvoslására, illetve az okozott hátrány enyhítésére alkalmasak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat, az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatni kell.

Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzat 2023. március 14. napján lép hatályba.

Jelen szabályzat rendelkezéseit az adatkezelő évente köteles felülvizsgálni, jogszabály-módosítás esetén a szabályzatot annak megfelelően módosítani.

Jelen szabályzat módosítására az adatkezelő jogosult.

Mellékletek

1. számú melléklet: Kamera nyilvántartása/listája

KAMERASZABÁLYZAT MELLÉKLETE

KAMERA/ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ MELLÉKLET

1. számú melléklet: Kamera nyilvántartása/listája

ANITA

1213 Budapest, Szent István út 339

Magánszálláshely/MA23082566

adószám: 55152884-1-43

gyoranita78@gmail.com

Tisztelt Látogatónk! Tisztelt Partnerünk!

Az Anita(Anita Apartman) (továbbiakban: Adatkezelő) a 1213 Budapest, Szent István út 339. szám alatti magánszálláshelyén a vagyonvédelem, élet és testi épség védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban felvétel). A kamera rögzíti a területre belépők személyes adatait, úgy mint képmását és magatartását (kezelt adatok köre).

1. A kamera telepítési helyét az alábbi táblázat foglalja össze:

Kamera sorszáma. A kamera pontos felszerelési helye. A látószög iránya. Megfigyelés célja. Jogalapja

1. Bejárati kapu 160 Ráutaló magatartás Adatkezelő jogos érdeke

Budapest, 2023.03.14.

2. számú melléklet: Kihelyezett figyelem felhívó piktogramm

KAMERASZABÁLYZAT MELLÉKLETE

KAMERA/ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ MELLÉKLET

2. számú melléklet: Kihelyezett figyelem felhívó piktogramm:


Budapest, 2023.03.14.